Active Citizens

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ (SWU 261 Active Citizens)

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสำคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดำเนินชีวิต การมีจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- ศึกษาถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองในสังคมระบอบประชาธิปไตย

- ฝึกทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

- นำองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองมาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- ตระหนักถึงหน้าที่และบทของการเป็นพลเมือง

- พัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว ด้านเปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ ทักษะสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

บรรยากาศการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 261 (อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้)

อ.จิตสุภา กิติผดุง

อ.สุนทรี

สกุลพราหมณ์

อ.พิชชาดา

ประสิทธิโชค