Dialogue

มศว 253 สุนทรียสนทนา (SWU 253 Dialogue)

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดำเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- ศึกษาและฝึกปฏิบัติให้มีศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง

- ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

- ฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- เข้าใจแนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา

- ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดำเนินชีวิต

บรรยากาศการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 253

อ.อาจารีย์ ช่างประดับ