Personal Financial Management

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล (SWU 243 Personal Financial Management)

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- ศึกษาความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน

- ศึกษากระบวนการในการวางแผนทางการเงินและเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล

- เรียนรู้การทำแผนทางการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งการวางแผนทางภาษี การออม การประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุนให้งอกเงย

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของตนเองได้

- สามารถวางแผนทางการเงินและลดความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้

บรรยากาศการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 243

อ.สุพัตรา อารีกิจ

อ.กันต์กนิษฐ

รัตนธนาวรรณ