Mathematics in Daily Life

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (SWU 242 Mathematics in Daily Life)

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภคและการคำนวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- เรียนเพื่อเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- นำคณิตศาสตร์ไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- เพิ่มพูนฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล

บรรยากาศการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 242

ผศ.นฤภัทร

ตั้งมั่นคงวรกูล

อ.อาจารีย์ ช่างประดับ