General Education

for Human Development

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ (SWU 151 General Education for Human Development)

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- พัฒนาจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

- พัฒนานิสิตในด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา

- กิจกรรมพัฒนามันสมอง

- การเชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

- ฝึกการทำงานเสียสละเพื่อสังคม

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- มีเจตคติที่ถูกต้องในการเรียนรู้ในฐานะนิสิต มศว

- สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข

กิจกรรมในรายวิชา

กิจกรรมหนังสือมันสมอง

กิจกรรมชีวิตของนิสิตในมศว (เรียนรู้จากหอจดหมายเหตุ มศว)

กิจกรรมนำเสนอโครงการชีวิตดีงามฯ