โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น

(1) หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์”

 • รอบที่ 1: วันที่ 29–30 พฤษภาคม 2562

(ปิดรับสมัคร)

 • รอบที่ 2: วันที่ 31 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2562

(ปิดรับสมัคร)

(2) หลักสูตร “กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment)”

 • รอบที่ 1: วันที่ 25–26 เมษายน 2562

(ปิดรับสมัคร)

 • รอบที่ 2: วันที่ 27–28 เมษายน 2562

(ปิดรับสมัคร)

(3) หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนประเมินเพื่อน (Peer Assessment)”

 • รอบที่ 1: วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

(ปิดรับสมัคร)

 • รอบที่ 2: วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

(ปิดรับสมัคร)

(4) หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification Concept)”

 • รอบที่ 1: วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

(ปิดรับสมัคร)

 • รอบที่ 2: วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

(ปิดรับสมัคร)

(5) หลักสูตร “ทักษะการพูด (Speaking Skill)”

 • รอบที่ 1: วันที่ 20–21 เมษายน 2562

(ปิดรับสมัคร)

 • รอบที่ 2: วันที่ 21–22 พฤษภาคม 2562

(ปิดรับสมัคร)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • คุณเกศราภรณ์ เขียวรอด

Email: gedsaraporn@g.swu.ac.th

โทร: 0 2649 5000 ต่อ 12009

 • คุณวรวุฒิ สหะชัย

Email: worawoot@g.swu.ac.th

โทร: 0 2649 5000 ต่อ 12024