Thai for Communication

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (SWU 111 Thai for Communication)

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

- ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- ศึกษาหลักการรับสารและฝึกวิเคราะห์สื่อประเภทต่างๆ

- ศึกษาหลักการส่งสารและฝึกใช้ภาษาไทยเพื่อการส่งสารด้วยทักษะการพูดและเขียน

- ประยุกต์ทักษะการสื่อสารจากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฎิบัติเน้นฝึกปฎิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน

เมื่อเรียนจบวิชานี้ไปนิสิตจะได้อะไร?

- ใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

- มีวิจารณญาณในการรับสาร

- ส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มศว 111

อ.กาญจนา ต้นโพธิ์

อ.นันทพร ศรจิตติ

อ.เพ็ญวิษา

วัฒนปรีชานนท์

อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์