เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพ

บุคลากรของสำนักฯ ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งให้ความรู้เรื่องทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา และ‎ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... [อ่านต่อ]

บทความและนิทรรศการภาพเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙

เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี-นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในการนี้คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ... [อ่านต่อ]