คลังและพัสดุ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

ล่าสุด

Topic 3

หลักฐานประกอบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง


>> Read more


This Website was last edited on 24 February 2018, at 00:20.