คลังและพัสดุ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

ล่าสุด

Topic 1

Check list หลักฐานประกอบการขอยืมเงินทดรองจ่าย และ การเบิก

โครงการอบรมการเงินและการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน” | วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


>> Read more


This Website was last edited on 14 December 2017, at 12:47.