สิ่งสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่มีความสำคัญกับคนไทยไม่น้อยไปกว่า วัฒนธรรมด้านการแต่งกายและวัฒนธรรมด้านภาษาคือ วัฒนธรรมด้านอาหาร ซึ่งวัฒนธรรมด้านอาหารของคนไทยนั้น มีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน.... อ่านต่อ

วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี ทางสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของสำนักฯ และส่งเสริมความผูกพันธ์กับองค์กร โดยในปี 2559 จะเป็นการทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ .... อ่านต่อ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้กำหนดวันที่ต้องสวมใส่ชุดผ้าไทยเป็นทุกวันศุกร์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประกวดแต่งผ้าไทยภายในสำนัก เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่แต่งกายสม่ำเสมอ หรือแต่งกายร่วมสมัยสวยงามตามเกณฑ์ที่กำหนด.... อ่านต่อ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย จึงเห็นควรจัดโครงการเขียนบทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยลงจดหมายข่าวของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ในชื่อโครงการ “ข่าวศาสตร์-งานศิลป์” เพื่อเผยแพร่ความรู้และสาระอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ... อ่านต่อ

ในฐานะที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานสนับสนุนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการให้การศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนทุกระดับ ทางสำนักฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ตนเองจากการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ คือ การศึกษานอกสถานที่ เพื่อสร้างแนวทางในการนำแหล่งเรียนรู้มาบูรณาการกับการเรียนการสอน.... อ่านต่อ