Proceeding of BCT13

จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายของชนิดพืชและพันธุกรรมพืชกว่า 10,000 ชนิด อีกทั้งยังมีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อการศึกษาทรัพยากรพืชนานาชนิด เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นครัวของโลก ทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช และการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตจำเป็นต้องเป็นไปอย่างสมดุล และยั่งยืน จากความสำคัญที่กล่าวในขั้นต้น ทำให้ความเข้าใจในองค์ความรู้และงานวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์จากในอดีตที่ผ่านมามีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

ด้วยคำขวัญของงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ที่กล่าวว่า “ความเจริญงอกงามทางพฤกษศาสตร์ พัฒนาคน พัฒนาชาติ เพื่อความยั่งยืน” แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของงานวิจัยและการนำไปต่อยอด ที่มีมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้การพัฒนาคนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งหมายถึงการสร้างนักวิจัยในสาขานี้ให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตในงานดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมทั้งกำลังคนและทรัพยากรทางธรรมชาติแล้ว การผลิดอกออกผลที่เกิดขึ้นจะสามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาชาติไปในด้านต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังในความหมายที่พบอยู่ในตราสัญลักษณ์งานประชุมครั้งนี้ โดยมีดอกราชพฤกษ์เป็นตัวแทน เนื่องจากราชพฤกษ์ถือเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ โดยในตราดังกล่าวจะพบว่ามีกลีบดอก 5 กลีบที่เปรียบเสมือน กลุ่มงานวิจัยที่ถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ในงานประชุมครั้งนี้ คือ 1. อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ 2. ความหลากหลายทางชีวภาพและพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3. สรีรวิทยาและนิเวศวิทยา 4. พันธุศาสตร์ อณูชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ และ 5. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเกสรทั้งเพศผู้และเพศเมียมีความหมายสื่อถึงความสามัคคี และการเจริญงอกงามของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางด้านพฤกษศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังที่แสดงไว้ในตราสัญลักษณ์

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการจัดงานหลังจากนั้น งานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืชในประเทศไทยได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ซึ่งครอบคลุมหลากหลายสาขามากขึ้น ได้แก่ งานอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล พฤกษเคมี พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และนิเวศวิทยา ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชสวน พืชไร่นา วนศาสตร์ วิทยาสาหร่าย เห็ดราและไลเคน ตามลำดับ

เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2562 ภาควิชาชีววิทยา จึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ขึ้นในวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะผู้จัดหวังว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด รวมทั้งเข้าร่วมประชุมวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

  1. เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์
  3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและบุคลากร