Teaching & Learning Tools

The Center for Educational Innovation and Technology

วิธีการใช้อุปกรณ์การสอนในห้องเรียนขนาดน้อยกว่า 150 ที่นั่งสำหรับการสอนแบบไฮบริด

วิธีการใช้อุปกรณ์การสอนในห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่งขึ้นไป สำหรับการสอนแบบไฮบริด

ดาวน์โหลดคู่มือ การสร้างข้อสอบบนระบบ SUT e-Learning

ขั้นตอนการสร้างข้อสอบ

  1. สร้างคำถามเก็บไว้ใน Question bank ทีละข้อ หรือใช้สิธีการนำเข้าคำถาม (Import) ทั้งนี้ผู้สอนควรจัดเก็บคำถามให้เป็นหมวดหมู่โดยจัดเก็บในประเภท (Category) ที่ผู้สอนได้สร้างเตรียมไว้ เพื่อนำไปใช้สำหรับการทำข้อสอบแบบสุ่มต่อไป

  2. สร้างชุดแบบทดสอบ (ข้อสอบ) โดยใช้กิจกรรมแบบทดสอบ (Quiz) และตั้งค่าการทำข้อสอบ เช่น ระยะเวลาในการทำข้อสอบ การเฉลยคำตอบ หรือ การบอกคะแนน

  3. เลือกคำถามจาก Question bank เข้าไปในชุดแบบทดสอบที่สร้างไว้เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสำหรับคณาจารย์ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของรายวิชาโดยสามารถใช้กับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) ระหว่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนปกติในชั้นเรียน ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom หรือ Active Learning ได้ โดยจะรวบรวมเอกสารประกอบ คู่มือการสร้าง และรายละเอียดด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำไปใช้งาน