แนะนำ Tools ต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เรียบเรียงและจัดทำโดย ชุติวัฒน์ สุว้ตถิพงศ์ ปรับปรุงเว็บเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564

กลุ่มการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form

การใช้เครื่องมือกระดานสนทนาเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน

การค้นหาความรู้ใหม่ๆด้วยการใช้ Pinterest

กลุ่มการวัดและประเมินผล (Engagement Tools)

อื่นๆ และเครื่องมือสำหรับการจัดการในชั้นเรียน