แนะนำ Tools ต่างๆ  เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เรียบเรียงและจัดทำโดย ชุติวัฒน์  สุว้ตถิพงศ์   ปรับปรุงเว็บเมื่อวันที่ 16 เมษายน  2566

กลุ่มการติดต่อสื่อสาร 

กลุ่มการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form

การใช้เครื่องมือกระดานสนทนาเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน

การค้นหาความรู้ใหม่ๆด้วยการใช้ Pinterest

กลุ่มการวัดและประเมินผล (Engagement Tools)

อื่นๆ และเครื่องมือสำหรับการจัดการในชั้นเรียน

เกี่ยวกับผู้จัดทำ

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์  สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช