ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความรัก ความผูกพันที่มีต่อครูที่ครบเกษียณอายุราชการ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๕ ท่าน