Operator Algebras and Mathematical Physics

(Yasu Festa 60)


Date: July 24-28, 2023

Venue: Graduate School of Mathematical Sciences, the University of Tokyo

Speakers:


Dietmar Bisch (Vanderbilt)

Sebastiano Carpi (Rome)

Benoit Collins (Kyoto)

David Evans (Cardiff)

Terry Gannon (U Alberta)

Bin Gui (Tsinghua)

Yusuke Isono (Kyoto)

Masaki Izumi (Kyoto)

David Kerr (Muenster)

Zhengwei Liu (Tsinghua)

Roberto Longo (Rome)

Yoshiko Ogata (Tokyo)

Narutaka Ozawa (Kyoto)

David Penneys (Ohio State)

Sorin Popa (UCLA)

Yuhei Suzuki (Hokkaido)

Yoh Tanimoto (Rome)

James Tener (ANU)

Stefaan Vaes* (KU Leuven)

Feng Xu (UC Riverside)

Makoto Yamashita (Oslo)

Mayuko Yamashita (Kyoto)


*=to be confirmed

Organizers:

Yoshikata Kida (Tokyo)

Toshihiko Masuda (Kyushu, Chair)

Yoshiko Ogata (Tokyo)

Narutaka Ozawa (Kyoto)

Reiji Tomatsu (Waseda)