Naszym celem jest podnoszenie świadomości publicznej i parlamentarnej na temat znaczenia historii i bieżącej roli polskiego handlu, obrony i przemysłu morskiego poprzez edukację, szkolenia i badania

Polska Fundacja Morska jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000317263 oraz w Transparency Register Unii Europejskiej, pod numerem 102544122570-30, jako organizacja o charakterze niekomercyjnym (non-profit organizations) działająca w interesie interesu społecznego oraz regionalnego w obszarze szeroko rozumianej gospodarki morskiej i śródlądowej.

Celem Polskiej Fundacji Morskiej

jest podnoszenie świadomości publicznej i parlamentarnej na temat znaczenia historii i bieżącej roli polskiego handlu, obrony i przemysłu morskiego poprzez edukację, szkolenia i badania

W swojej działalności Polska Fundacja Morska:

  • jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych
  • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków
  • przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji

Podstawowymi metodami działania Polskiej Fundacji Morskiej w obszarze współczesnej gospodarki morskiej i śródlądowej jest udział w konsultacjach społecznych oraz działania lobbingowe, prowadzenie kampanii społecznych i działań rzeczniczych, monitorowanie funkcjonowania instytucji publicznych, organizowanie konferencji i debat, wydawanie publikacji.

Polska Fundacja Morska współpracuje z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy. Jest m. in. członkiem wpierającym Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, uczestniczy w pracach legislacyjnych Unii Europejskiej. Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z dotacji instytucji krajowych i zagranicznych, z darowizn firm i osób indywidualnych.