La Fundació Privada Viarany neix com a espai de diàleg entre persones i grups compromesos en la construcció de la vida quotidiana on es posen en joc els valors, on s’accepten els seus reptes, on es demanen respostes i on es construeix la història.

Des d’aquesta perspectiva, la Fundació Viarany treballa per a generar processos que facin possible una ciutadania oberta als diferents sistemes de valors, amb consciència crítica, amb tarannà solidari i amb obertura compromesa al món, especialment a les realitats socials i culturals amb mancances bàsiques per al desenvolupament integral de les persones que en formen part.

L’acció educativa, la intervenció sociocultural, el suport a la família i la mediació cultural són, entre d’altres, camps específics d’actuació de la Fundació Viarany tots ells viscuts des d’una concepció transcendent de la vida i de les persones.

La Fundació té com a finalitat l’acció cultural i educativa la qual es concreta en les següents:

  1. Treballar per la promoció de grups i persones tot promovent una ciutadania activa, crítica i oberta a la diversitat cultural i religiosa i amb la voluntat d’una societat més justa i solidària.
  2. Realitzar accions educatives i de promoció social i cultural en el marc de l’educació formal i no formal, atenent a la formació de la persona al llarg de la vida. Són camps d’educació no formal prioritaris en l’actuació educativa de la Fundació: el lleure, el medi ambient, l’esport i l’excursionisme.
  3. Impulsar la funció educativa i social de la família.
  4. Formar voluntaris per als diferents àmbits de la vida social.
  5. Elaborar i difondre publicacions pròpies.

Fundació registrada a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 2128.

Entitat registrada al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies com a entitat d'iniciativa social amb el número E04532.

Atenció autocandidatures! No envieu CV a l'adreça genèrica de correu, totes les ofertes seran sempre publicades al web hacesfalta.org