Centre Passatge

El Centre Passatge és un espai promogut per la Fundació Viarany de la Institució Teresiana on es vol viure la fe com a eix existencial on se celebra amb joia i plenitud, i on el compromís dels seus membres es manifesta de manera compartida.

El Centre Passatge defineix el seu compromís amb “l'aquí i l'ara” de la nostra història, des un eix trenat per tres opcions bàsiques i inseparables: fe-cultures-justícia. Totes tres són elements d'una interrelació que mútuament es reclamen.

  • Fe. En l'encarnació, Déu es fa temps, història, carn, debilitat, home... aquí és el lloc on Ell ens cita: en el temps, en la història, en la carn, en la debilitat, en una paraula, en l'ésser humà, imago Dei.
  • Cultures. La interculturalitat, en aquest temps i en aquesta història, és ol'pció que fa possible un projecte de convivència ètic-polític en el qual el diàleg, propi de la democràcia, té un paper definitori.
  • Justícia. La justícia constitueix una opció central en el caminar del poble de Déu: Se t'ha declarat, home, el que és bo, el que el Senyor de tu reclama: tan sols practicar la justícia, estimar la pietat i caminar humilment amb el teu Déu.

INTRODUCCIÓ

L’expressió de qualsevol projecte humà ha de ser, per humà, abastable i inabastable alhora. Ha de donar resposta a la necessitat de ”tocar-lo” de manera tangible i a la necessitat de percebre-ho com a horitzó que ens transcendeix. Ha de ser concret i alhora utòpic. També el projecte que es dóna una comunitat cristiana, ha d'estar construït sobre dos pilars: la Paraula de Déu, com a expressió del seu pla salvífic, i els esdeveniments socials que viuen els pobles, els grups i les persones. “La història no és una mera successió d’esdeveniments sinó l’espai on es realitza el pla de Déu”.

Referències que orienten el projecte del Centre Passatge:

1. Compromís com a ciutadans. El Centre Passatge està immers en la societat catalana de la que forma part. El Centre Passatge es caracteritza per la continua lectura creient de la realitat social. La diversitat, tan cultural com religiosa, i la pobresa creixent de molts dels nostres conciutadans, són notes característiques del temps actual. Aquestes realitats demanen al CENTRE PASSATGE :

  • Ser acollidor de la diversitat que aporten els moviments migratoris i fer dialogables les diferents maneres de viure la fe cristiana.
  • Obrir espais de diàleg amb persones i col·lectius d’altres tradicions religioses, col·laborant així en la construcció d’una societat respectuosa amb les diferències.
  • Oferir entorns en els quals la increença i la fe puguin dialogar i trobar-se, fent camí comú cap a un món més just, solidari i pacífic.
  • Col·laborar amb altres en les iniciatives orientades a incidir en el canvi de les situacions generadores de pobresa i marginació.
  • Ser solidària amb les persones que viuen situacions de marginació i/o pobresa.

2. Pertinença eclesial. El Centre PASSATGE forma part de l’Església diocesana de Barcelona. El sentit de pertinença del Centre Passatge és el reflex del sentit de pertinença eclesial. Aquesta pertinença la vivim amb la fidelitat que neix del baptisme i, també, amb la llibertat d’esperit que el mateix Jesús va manifestar al llarg de la seva vida terrena. Aquesta pertinença eclesial es concreta en la vinculació a la diòcesi acollint les seves orientacions pastorals, procurant participar en els espais eclesials organitzatius propers que li siguin adients i mantenint un diàleg obert amb el bisbe.

3. Espiritualitat i missió específica. El Centre Passatge participa de l'espiritualitat i de la missió de la Institució Teresiana (IT). Va néixer a l’entorn de la IT com a expressió del desig de viure la fe de manera comunitària. El seu fonament és l’adhesió a Jesús i al seu programa[ii]. Ell és la referència tan en la vida de cada persona particular com en el dinamisme comunitari. Aquesta adhesió s’expressa i s’autentifica en la praxis quotidiana. El model de referència, com a estil de vida, és el dels primers cristians[iii] i la pregària i l’estudi són la font què es nodreix la vida tant personal com comunitària. La comunitat s’edifica, creix i es consolida, quan celebra l’Eucaristia. La missió específica dels membres de la comunitat s’orienta a dialogar, com a creients, amb l'entorn social i cultural i a incidir-hi des d’una perspectiva socioeducativa.

4. Tasca comuna. Tot respectant l’autonomia de funcionament de cada àmbit d’actuació la Comunitat del Centre Passatge, la fe viscuda dóna enfocament de sentit cristià a tot el conjunt de l’entitat. Són referències irrenunciables del dinamisme vital de la Comunitat del Centre Passatge els grups de joves i d’adults com a espais on compartir la fe i el dinamisme que d’ell neix. També la transmissió de la fe als infants que participen de la vida de la Comunitat del Centre Passatge.

Aquest estil de creença i de missió obliga al Centre Passatge a revisar contínuament la seva vida i la seva activitat perquè, sense perdre la pròpia identitat, es mantingui obert als nous reptes de la societat i a tot allò que aquests demanen de renovació i actualització a l’Església.

Carrer de València 244, 3r · 08008 Barcelona

Tel. 934.876.363 · www.comunitatpassatge.org · comunitatpassatge@comunitatpassatge.org

De dilluns a dissabte, de 17:00 a 20:00 hores.