งานบริการออนไลน์

งานบริการออนไลน์

บริการรับเรื่องผ่านเว็บไซต์ของงานอาคาร ผู้ใช้ขอรับบริการได้ดังนี้

ตารางการจองใช้ห้องเรียน ใช้ห้องประชุมและใช้รถคณะของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม