Lista e temave të diplomave për programet Master i Shkencave

 • Afati i përzgjedhjes së temës për punimin e diplomës është deri ditën e marte, datë 10. 04. 2018.

Pedagog: Alda Kika

 • DevOps dhe integrimet e vazhdueshme në korporatë
 • Matja e ngjashmërisë së imazheve nëpërmjet algoritmave të mësimit të thellë

Pedagog: Alba Como

 • Studimi i efektit qe ka patur e-Recruitment ne shqiperi
 • Ndërtimi i një aplikacioni per femije ose te rinj me nevoja speciale. Down Syndrome
 • Ndertimi i nje aplikacioni inteligjente ne ndihme te stafit akademik per ndertimin e evidencave
 • ndertimi i nje aplikacioni qe gjen linjen e urbanit me te shpejt dhe me te mire ne Tirane per nje perdorues

Pedagog: Ana Dhembi

 • Semantic Web and Social networks
 • Dizenjimi dhe Zhvillimi i Arkitekturave dhe platformave të decentralizuara në Mikroservise
 • Analiza Hapsinore duke perdorur Big Data
 • Dizenjimi i nje rrjeti optik WDM Gpon

Pedagog: Ana Ktona

 • Teknologjitë zhvilluese në ndihmë të mësimdhënies dhe mesimnxenies së lëndës Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Algoritme dhe Mjete për procesimin e të Dhënave të Mëdha
 • Sistem Informaconi në ndihmë të njohjes së biodiversitetit në Shqipëri
 • Teknologjitë mobile për të përmirësuar shërbimin ndaj konsumatorëve


Pedagog: Areti Bojaxhiu

 • Ndërtimi i një aplikacioni multi-agent në plaftormën EVE i cili menaxhon përmbajte në format web semantikë
 • Zhvillimi i sistemeve të shpërndara të adaptuara dhe personalizuara në mësimdhënie me anë të semantikës web dhe duke u mbështetur në teknologji multi-agent
 • Koordinimi i sistemeve multi-agent në rrjeta të shpërndarë: modelet dhe problematika
 • Adaptimi i një sistemi e-book në platformën multi-agent EVE duke zbatuar një skemë të shpërndarjes së kontrollit të një rrjeti virtual
 • Menaxhimi i njohurive semantike për librari online: Të ndërtohet ontologjia në të cilin bazohet sistemi
 • Studim mbi kombinime të sistemeve multi-agjentë me teknologjitë web semantike (AML)

Pedagog: Bora Bimbari

 • Garantimi i disponibilitetit maksimal te sistemeve nëpërmjet implementimit të mikro-serviseve të orkestruara në një mjedis hibrid cloud publik dhe privat.
 • Investigimi i platformave per testim automatik te nderfaqes se perdoruesit me qellim zvogelimin e kohes se zhvillimit dhe sigurimin e programeve cilesore dhe lehtesisht te perdorshem.
 • Invesitigimi i platformes WSO2 si nje ESB (Enterprise Service Bus), krahasimi me BizTalk Server
 • SQL Azure - Trendet & sifdat e cloud services
 • Integrimi dhe dorezimi i vazhdueshem i rezultave ne projektet e zhvillimit te software (Continous integration and delivery in software projects)
 • Perpunimi dhe analiza e Big Data

Pedagog: Brisilda Munguli

 • Aplikacionet Web Real Time: Ne aplikacionet web real time, klienti merr pergjigje nga serveri sapo ne server ndodh nje ndryshim. Ne kete punim do te behet nje studim krahasues i teknologjive egzistuese qe mundesojne komunikimin real time si protokolli HTTP dhe Websocket dhe do te ndertohet nje aplikacion ilustrues.
 • Konvertimi i bazave te te dhenave relacionale ne baza te dhenash NoSql.
 • Nxjerrja e informacioneve nga rrjetet sociale si Twitter/Instagram nepermjet analizes se teksteve.
 • Sistem per vleresimin e temave te diplomave: Procesi i vleresimit te temave te diplomave eshte nje sfide e perviteshme per stafin akademik i cili perfshin ngarkimin/shkarkimin e punimeve, njoftimet per deadline te dorezimeve te ndermjetme, komente per vleresimin, diskutime etj.
 • Aplikacion per lokalizimin e makines. Qellimi i kesaj teme eshte zhvillimi i nje sistemi qe do te ndihmoje pronaret e makines te lokalizojne vendodhjen e sakte te saj ne parkim si dhe do ti mundesoje atyre qe te kerkojne per parkime ne zonen ku ndodhen.

Pedagog: Denada Xhaja

 • Evolucioni i Inteligjences Artificiale dhe si ajo eshte duke transformuar rrenjesisht menyren e te berit biznes
 • Klasifikimi i emocionit te shprehur ne imazhin e fytyres
 • Krijimi automatik i playlistes ne baze te sjelljes se perdoruesit
 • Udhezues imteligjent per turistet

Pedagog: Elda Xhumari

 • Aplikimi i rrjetave neurale për mbrojtjen e privatësisë së të dhënave
 • Teknologjia në ndihmë të studentëve - Karta digjitale e studentit
 • Monitorimi i transmetimeve digjitale
 • Sistem informacioni per bibliotekat shkencore. Te rregjistrohen librat, kopjet e tyre, lexuesit dhe punonjesit. Monitorimi i dorezimit te librave, renditja e literatures sipas lexueshmerise.

Pedagog: Elson Cibaku

 • Permiresimi i proceseve te biznesit duke perdorur teknikat process mining mbi gjurmet e aplikimit.
 • Aplikimi i proceseve "continues integration" dhe "continues delivery" mbi automatizimin e testimeve.
 • Identifikimi dhe gjurmimi i njerezve ne nje skene te survejuar nga kamerat.
 • Automatizimi i procesit "merge conflicts" ne version control.
 • Monitorimi i objekteve(makinave) ne levizje dhe nxjerrja e detajeve

Pedagog: Jezuina Koroveshi

 • Simulimi i një roboti i cili mëson të navigojë në një mjedis me pengesa. Tema ka për qëllimi trajnimin e një roboti në një mjedis që përmban pengesa, në mënyrë që të shmangë sa më shumë përplasjet me to. Për simulimin e robotit(sensorët, levizjet), mjedisit dhe pengesave do të përdoren platformat Ros/Gazebo. Për pjesën e trajnimit do të përdoren algoritmat e të mësuarit me anë të përforcimit (TD( λ)).
 • Të mësuarit me anë të përforcimit për të trajnuar një robot që të kryejë lëvizjet e gjymtyrëve me qëllim zhvendosjen e trupit. Tema ka për qëllim trajnimin e një roboti humanoid (me gjymtyrë të ngjashme me njeriun) me në mënyrë që të mësojë të kryejë lëvizjet e duhura të gjymtyrëve dhe nyjeve për të zhvendosur trupin. Për simulimin e robotit do të përdoret platforma OpenAI Gym Roboschool. Për pjesën e trajnimit do të përdoren algoritmat e të mësuarit me anë të përforcimit (TD( λ)).
 • Klasifikimi i objekteve në një imazh nëpërmjet mësimit të thellë dhe rrjetit neural.
 • Menaxhimi i identitetit dixhital dhe një sistem votimi elektronik bazuar në Blockchain.
 • Identifikimi i shkronjave të dorës në një imazh me anë të rrjetit neural.

Pedagog: Jonida Shehu

 • Modelimi dhe ndërtimi i një sistemi web i cili bazohet mbi ontologjitë dhe i mundëson përdoruesve të bëjnë query mbi shërbime të ndryshme të qeverisjes. Sistemi duhet të analizojë tekstin e përdoruesit dhe ti kthejë rezultatet e duhura.
 • Kërkimi dhe zbatimi i disa prej teknikave për përmirësimin e proceseve të aplikacioneve gjatë inxhinierimit të tyre.
 • Modelimi dhe aplikimi i ontologjive në shërbim të burimeve njerëzore, në ndihmë të procesit tëpunësimit të kandidatëve të rinj.
 • Ndryshimet midis ontologjive dhe bazave të dhënave relacionale, propozimi i një framework për konvertimin nga baza të dhënash relacionale në ontologji.
 • Dizenjimi dhe implementimi i një loje online me më shumë se 1 lojtar duke përdorur Node.js dhe Phaser


Pedagog: Julian Fejzaj

 • Mbledhja automatike e te dhenave nga bursat online dhe parashikimi i tyre.
 • Krijimi i nje platforme dinamike, per matshmerine dhe vleresimin e proceve te punes, se bashku me nje modul raportimi i cili konfigurohet dinamikisht nga perdoruesi.
 • Krijimi i websiteve dinamike, dinamikisht.
 • Monitorimi i performances ne nje sistem baze te dhenash. Gjenerimi i raporteve te cilat bazuar ne vleresime konkrete japin rekomandime per aplikimin e teknikave "database tuning".
 • Krijimi i Aplikacioni i cili vlereson % e plagjatures per nje dokument online/offline

Pedagog: Klesti Hoxha

 • Lidhja e entiteteve në tekste shqip me baza njohurishë
 • Indeksimi i bazave të të dhënave NoSQL nëpërmjet indekseve tf-idf
 • Implementimi i grafeve të njohurive nëpërmjet bazave të të dhënave NoSQL
 • Vënia në punë e sistemeve të organizuara në mikroshërbime nëpërmjet platformës Kubernetes
 • Rekomandimi i përmbajtjes së personalizuar nëpërmjet profileve të përdoruesve implicite

Pedagog: Loreta Leka

 • Krijimi i një sistemi e-learning i personalizuar sipas preferencave të të mësuarit të përdoruesve, duke u bazuar në platformën Moodle
 • Përdorimi dhe aplikimi i rrjetave neurale në sistemet e adaptueshme
 • Një studim mbi sistemet e rekomandimit, dhe implementimi i një sistemi konkret në një fushë
 • Përdorimi i Hadoop për analizimin e Big Data, implementimi konkret i analizës së të dhënave duke u bazuar mbi një dataset me të dhëna të mëdha.
 • Përdorimi i SaaS (Software as a Service) për zhvillimin e aplikacioneve web dhe implementimi konkret i një aplikacioni të tillë

Pedagog: Olti Qirici

 • Detektimi i objekteve dhe ndjekja e tyre gjatë lëvizjes duke përdorur Arduino Uno dhe OpenCV
 • Detektimi i teksteve të shkruar dhe leximi i tyre përmes një kamere (pa fotografim).
 • Parashikimi i cmimit të crypto-currency-ve (bitcoin) duke përdorur metoda të inteligjencës artificiale
 • Identifikimi i pjesës së ligjëratës në një tekst në gjuhën shqipe.

Pedagog: Odeta Kromiçi

 • Teknologjia Blockchain dhe fusha të aplikimit të saj
 • Ndërtimi i një aplikacioni web për zhvillimin e testimeve online
 • Ndërtimi i një sistemi interaktiv për vetë-vlerësimin e studentëve
 • Teknologjitë web mining për zgjidhjet e-commerce në sistemet e rrjeteve sociale
 • Metodat e Optimizimit të Motorrit të Kërkimit (Search Engine Optimization) dhe indeksimi i motorrit të kërkimit për aplikacionet CMS

Pedagog: Petrika Manika

Aplikimi i ontologjive dhe teknologjive të semantic web në fushën e mjekësisë


Pedagog: Silvana Greca

 • Siguria në Linux, firewalld dhe Iptables.
 • Menaxhimi i Big Data dhe kalimi nga bazat e të dhënave relacionale në NoSql.
 • Studimi dhe implementimi i NoSql në Linux dhe aplikime të saj.
 • Platforma OpenStack, tipare dhe përdorime të saj
 • Integrimi i elasticsearch me një bazë të dhënash

Pedagog: Suela Maxhelaku

 • Zhvillimi i nje aplikacioni mobile duke u bazuar në gjurmimin e aktiviteteve per arritjen e nje jetese aktive dhe te shendetshme.
 • Rritja e ndërveprimit të Sisteme të Informacionit në Shëndetësi
 • Dizenjimi i Sistemi Informacioni E-Health duke u mbeshtetur ne HL7
 • Studimi i elementëve dhe dizenjimi i një platforme në ndihmë të rrjetit mësuesve (AML)
 • Aplikime dhe integrimi i TIK ne arsimin parauniversitar (AML)

Pedagog: Xheni Melo

 • Teknologjia Near Field Communication dhe pajisjet mobile
 • Sistem i shpërndarë për matjen e nivelit të ndotjes me anën e sensorëve
 • Shërbime mesazhesh në varësi të pozicionit
 • Sisteme inteligjente në ndihmë të moshës së tretë
 • Siguria në implementimet ‘Internet of Things’