Heidi Schneider, soprano

Photo by Emily Bottita Photography