IKASTETXEAREN HISTORIA

HISTORIA DEL CENTRO

BIDASOA Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua 40ko hamarkadan sortu zen; izan ere, Irungo Marrazketako Udal Akademia Lanbide Heziketako Ikastetxea bilakatu zenean, 1955eko irailaren 27ko Dekretuaren arabera. Ikastetxe horren hezkuntza-eskaintza, historian zehar, kokatuta dagoen eremuko gizarte eta industria-eskaeretara egokitu da eta hainbat espezialitatetako profesional kualifikatuak prestatu ditu.

Hezkuntza Ministerioak ikastetxe honi izendapen ofiziala 1958. urtean eman zion, eta hortik aurrera Industri Ofizialtza titulazioa luzatzen zuen. Geroxeago, Industri Maisutza titulua emateko zabaldu zena. 1983. urtean Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren mende geratu zen, eta Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoaren izendapena jaso zuen. Handik gutxira, 1986. urtean (EHAA, maiatzaren 23an) titularitatea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Departamentura pasa zen, eta egoera horretan jarraitzen du gaur egun.

Hezkuntza Ministerioak ikastetxe honi izendapen ofiziala 1958. urtean eman zion, eta hortik aurrera Industria Ofizialtzako titulazioa eman zitzaion, geroago Industria Maisutzako titulaziora zabaldu zena. 1983. urtean, Institutua Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren mende geratu zen, eta, ondorio guztietarako, Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikotzat hartu zen. Handik gutxira, 1986. urtean (maiatzaren 23ko EHAA), titulartasuna Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarena da, eta egoera horretan dago gaur egun.

 97/98. ikasturtean ondoko Pio Baroja Institutuarekin fusio gauzatu zuen eta 98/99an banatu ziren, hori dela eta, batxilergoko ikasketak Pio Baroja Institutuan geratu ziren eta Bidasoa Institutuak Goi Berariazko Lanbide Heziketa Institutua izendapena bereganatu zuen (apirilaren 21eko 74/1998ko dekretua, EHAA 98-04-30). Izendapen honek eta ikastetxe integralaren kondizioak Lanbide Heziketako hiru azpisistematan aritzeko aukera ematen dio: Hasierako Prestakuntza (Ciclos Formativos), Lanerako Formakuntza (Langileentzako eta Langabeentzako Prestakuntza).

Gaur egun, Institutuaren Hezkuntza Eskaintzak, Hasierako Prestakuntzan, Bidasoaldeko industria-ehunaren eskaerari erantzuten dio, eta 11 Heziketa Ziklo, Erdi Mailako 5 eta Goi Mailako 6 ditu, Fabrikazio Mekanikoa, Zurgintza eta Altzarigintza, Elektrizitate-Elektronika eta Instalazioa eta Mantentzea arloetara zabalduta. Era berean, bi espezializazio-kurtso ematen dira: 5G sareen implementazioa (Elektrizitate-Elektronika familia) eta Droneak urrunetik pilotatutako aireontziak (Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak).

Ikastetxeko langileak 80 pertsona inguru dira, irakasle ez diren langileak barne, eta 500 ikasle ingururi ematen diete arreta hasierako formakuntzan. Enplegurako prestakuntzan, Lanbidek homologatuta, urtean 2.500 ordu baino gehiago ematen dira lanbide-arlo desberdinetan.

El Centro Integrado de Formación Profesional BIDASOA tiene sus orígenes en la década de los años 40, al ser reconvertida la Academia Municipal de Dibujo, de la ciudad de Irún, en un centro de Formación Profesional, según Decreto de 27 de septiembre de 1955. A lo largo de su historia la oferta educativa de este Centro ha ido adaptándose a las demandas sociales e industriales de la zona en la que se halla ubicado, formando cualificados profesionales en diferentes especialidades.

El Ministerio de Educación reconoce a este Centro como oficial en el año 1958, a partir del cual se otorga la titulación de Oficialía Industrial, que posteriormente se amplió a la de Maestría Industrial. Será en el año 1983 cuando el Instituto pasa a depender del Ministerio de Educación y Ciencia, teniendo a todos los efectos la consideración de Centro Público de Formación Profesional. Al poco tiempo, en el año 1986 (BOPV-23 de mayo), la titularidad es del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, situación en la que se halla en la actualidad. 

El curso 1997/1998 se produce la fusión con el cercano Instituto Pío Baroja y en el 1998/1999 la desagregación, circunstancia que da como resultado que el I. Pío Baroja reúna los bachilleratos y al I.Bidasoa se le designe Instituto Específico de Formación Profesional Superior (decreto 74/1998 de 21 de abril; BOPV 30-04-98) lo que unido a su condición de Centro Integral, le permite impartir en los tres subsistemas de Formación Profesional: Formación Inicial (Formación reglada -Ciclos Formativos-); Formación Continua (Formación para trabajadores en activo) y Formación Ocupacional (Formación para desempleados).

En la actualidad la Oferta Educativa del Instituto, en Formación Inicial, responde a la demanda del tejido industrial de la comarca del Bidasoa y se compone de 11 Ciclos Formativos, 5 de Grado Medio y 6 de Grado Superior, circunscritos a las familias de Fabricación Mecánica, Madera y Mueble, Electricidad-Electrónica e Instalación y Mantenimiento. Así mismo se imparten dos cursos de especialización: Implementación de redes 5G (familia de Electricidad-Electrónica) y Aeronaves pilotadas de forma remota-drones (familia de Transporte y mantenimiento de vehículos).

El personal del centro está compuesto por una plantilla de en torno a 80 personas, incluyendo profesorado y personal no docente, que atiende en Formación Inicial a cerca de 500 alumnos/as. En Formación para el empleo, homologados por Lanbide, se imparten más de 2500 horas anuales en las diferentes familias profesionales.