วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง”

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ มีศักยภาพเป็นพลโลก

2. พัฒนาศักยภาพครูให้มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน

3. พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. พัฒนานักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง OBECQA

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เป็นเลิศทางวิชาการ

สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตอย่างสร้างสรรค์

2. ครูเป็นครูมืออาชีพ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน

3. โรงเรียนมีคุณภาพ จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. โรงเรียนบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง OBECQA

6. โรงเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญา

สำนึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ รักระบอบประชาธิปไตย ใฝ่วิชา พัฒนาชาติไทย

ปณิธาน

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม มีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิขาการ เป็นคนดี มีคุณภาพ

อัตลักษณ์โรงเรียน

"ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม"

เอกลักษณ์โรเงรียน

"ภูมิทัศน์ดี มีสัมมาคารวะ"