ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายเอ็จ นครแก้ว

ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

(พ.ศ.2525 - 2528)

5. ว่าที่ ร.ต.จิต จันต๊ะคาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(พ.ศ. 2543 - 2551)

2. นายสุภาพ หงษ์ทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(พ.ศ. 2528 - 2536)

6. นายเฉลียว วรรณทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(พ.ศ. 2551 - 2554)

3. นายประพันธ์ ศรีสว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(พ.ศ.2536 - 2539)

7. นางสาวณพสร จินะราช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(พ.ศ. 2554 - 2555)

4. นายชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(พ.ศ. 2539 -2543)

8. นายมานะ พิริยพัฒนา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

(พ.ศ.2555 - 2561)

นายวิโรจน์ แสงแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
(พ.ศ.2561-2564)


นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
(พ.ศ.256
4-ปัจจุบัน)