ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่

ถนนเชียงคำ-ปง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

โทรศัพท์ 054-883516

โทรสาร  054-883517

E-mail: py2chk240@gmail.com

Website : http://www.fkw.ac.th

          โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 152 ไร่ ทิศเหนือติดกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ทิศใต้ติดกับที่ดินสาธารณะ สภาตำบลฝายกวางและสำนักงานชลประทาน ทิศตะวันออกติดกับที่สาธารณะสภาตำบลฝายกวางและสำนักงานอุทกวิทยา  และทิศตะวันตกติดกับถนนสายเชียงคำ-ปง

          ในปี พ.ศ.2521 นายจอมแปง วงศ์ราษฎร์ กำนันตำบลฝายกวางและคณะกรรมการสภาตำบล ได้เสนอนายสุรวัฒน์ ปริญญะจิตตะ นายอำเภอเชียงคำ พิจารณาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยใช้ที่ดินที่สภาตำบลสงวนไว้บริเวณหมู่ที่ 10 ต่อมานายอำเภอเชียงคำจึงได้ประชุมคณะกรรมการโดยมีศึกษาธิการอำเภอ หน่วยราชการและเอกชน ที่ประชุมเห็นชอบจึงขออนุมัติไปยังกรมสามัญศึกษาจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ.2525 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนและตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า"โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม"

          การเปิดสอนในปีการศึกษา 2525 มีนักเรียนจำนวน 65 คน  ครู 5 คน  นักการภารโรง 1 คน   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายชัชวาลย์  อำมาตย์มณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และแต่งตั้งนายเอ็ด นครแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ

สัญลักษณ์โรงเรียน รูปคบเพลิงที่ลุกโชติช่วง

หมายความว่า โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยความมานะพยายาม ความเสียสละของประชาชนในตำบลฝายกวางและตำบลแม่ลาว ซึ่งได้บุกเบิกแผ้วถางทั้งกลางวันและกลางคืน ในเวลากลางคืนก็ต้องใช้ "กวาง" ซึ่งหมายถึง "ชันไฟ" จุดให้ความสว่างไสวในการทำงาน เสมือนหนึ่งโรงเรียนเป็นแสงสว่างนำทางแห่งปัญญาเพื่อความเจริญก้าวหน้าแก่เยาวชนและชุมชนทั่วไป

อักษรย่อของโรงเรียน

           ฝ.ก.ว.

ปรัชญาของโรงเรียน

          "สำนึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ รักระบอบประชาธิปไตย ใฝ่วิชา พัฒนาชาติไทย"

คำขวัญของโรงเรียน

          "คนดี งานดี "

 คติธรรมประจำโรงเรียน

          นฺตถิ ปญฺญา สมา อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน

          เขียว-ขาว

  สีเขียว    หมายถึง    ความสดชื่น  แจ่มใส  จิตใจเบิกบาน

  สีขาว     หมายถึง     ความบริสุทธิ์  จิตใจแน่วแน่ในการใฝ่หาความรู้

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

  ภูมิทัศน์ดี  มีสัมมาคารวะ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน