คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้บริหารโรงเรียน

1. นายวรวิทย์ บุรณศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2. นางกนกวรรณ ปันธุระ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

3. นางคีรีพร สนชาวไพร ผู้แทนครู กรรมการ

4. นายสมจิตร อิ่นคำ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

5. นายคำแก้ว ใจดี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

6. นายณรงค์ กลิ่นหอม ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

7. พระครูสุภัทร พรหมคุณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ

8. นางสิริพร กุสาวดี ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น กรรมการ

9. นายชูชาติ ชอบทำนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10. นายประหยัด ท้ายเรือคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

11. นายเฉลิมชัย มีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

12. นายบุญสินธุ์ มังคลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

13. นางศิราณ๊ อินต๊ะปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

14. นายธวัชชัย ใจดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

15. ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

นายวิโรจน์ แสงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

QR CODE

เว็บลิงค์ของโรงเรียน

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
http://www.fkw.ac.th/suffschool
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/

การศึกษาทางไกลฯ

http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.fkw.ac.th/blog/
http://www.dlit.ac.th/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
http://edltv.thai.net/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
https://spafkw.wordpress.com/

เว็บลิงค์การศึกษา

เว็บลิงค์น่าสนใจ

https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
http://portal.obec.go.th/wps/portal
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/

เว็บลิงค์ภายนอก

http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์

ชุมชนแห่งการเรียนรู้

https://studio.aurasma.com/login
https://plus.google.com/103567827992037673258
https://prezi.com/
https://th.wordpress.com/

บูรณาการศตวรรษที่ 21

https://www.joomla.com/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/coffee/
https://www.edmodo.com/

บันทึกเทปโทรทัศน์

https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

สร้างเกมส์การศึกษา

https://getkahoot.com/

เยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม

www.fkw.ac.th/index.php

เว็บบล็อกคุณครู

http://krusurang.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/