นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางชนัดดา โครงกาบ
ครูชำนาญการพิเ
ศษ

นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภูมิสิงห์ มะลิกุล
พนักงานราชการ

นางเนตรนภา กองแก้ว
ครูพิเศษ