นายศิขรินทร์ ศิรินาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอนุกุล สมฤทธิ์
ครูชำนาญการ

นายเกษมสันต์ ชูไว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิเชียร หมอนเขื่อน
พนักงานราชการ

นายอรรถพล ศรีสงคราม
พนักงานราชการ