นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุเมธ  ไกลถิ่น
ครูพิเศษ