นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายปรีดา จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุเมธ ไกลถิ่น
ครูพิเศษ