นางเย็นกิจ อุดมรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบริสุทธิ์ มั่งค้่ง
ครูชำนาญการ

นางจารุวัฒน์ ชูไว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธาราจันทร์ สินธุพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา กลิิ่นหอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรชาดา ยาวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายรังสิต สิงห์มหาไชย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย
ครูชำนาญการพิเศษ