นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางศศิภา ตาทิพย์
ครูชำนาญการพิเ
ศษ

นางอรนุช หอมนาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนรีรัตน์ สาคำ
ครู
พิเศษภาษาจีน

Mr.CHRISTIAN MAGBANUA FRAMIL
ครูชาวต่างชาติ