นายอดุลย์ จันธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยะวรรณ์ กันณิกา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคีรีพร สนชาวไพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญชีวา คนซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนิดา วรสาม
ครูชำนาญการพิเ
ศษ