โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ Python Programming รุ่นที่ 2


จัดการอบรมโดย

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.4-6 หรือ ปวช.ปี 1-3 เข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้

** ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวน**

ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำใบประกาศนียบัตรมาเป็นผลงาน เพื่อสมัครเข้าเรียน TCAS รอบที่ 1 Portfolio สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่ายได้

( อบรม ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย )

รายละเอียดการอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ ความรู้ แนวคิด และหลักการพื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนาเกม 2 มิติ ด้วยภาษา Python ได้

การอบรมใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของคณะฯ


วันอบรม

วันที่ 27 - 28 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 - 17.00 น.

สถานที่อบรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B4-09

อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

วิทยากร

ผศ.สมชัย เชียงพงศ์พันธุ์

ผศ.บีสุดา ดาวเรือง

ผศ.สิวาลัย จินเจือ

ผศ.อรบุษป์ วุฒิกมลชัย

ผศ.นิติการ นาคเจือทอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 085-285-0606