Organisatiestructuur

Directieberaad Filios Scholengroep

De directeuren van de scholen vormen samen het directieberaad. De bestuurder is voorzitter van het directieberaad. Het directieberaad heeft een actieve rol in beleidsvorming.

Autonomie en samenwerking scholen

Binnen de kaders van statuten en reglementen hebben de scholen van de stichting een grote mate van autonomie. We hebben gezamenlijk afgesproken waarin de scholen autonoom zijn en waar het gezamenlijk belang ligt, vanuit effectiviteit en solidariteit. Zo zijn bijvoorbeeld de onderwijskundige keuzes, de zorg voor de onderwijskwaliteit, de leerlingbegeleiding en de zorg voor het personeel zaken die in principe op schoolniveau gestalte krijgen. Alles echter vanuit een gezamenlijk gedragen visie en vanuit monitoring en aansturing door het College van Bestuur.

Binnen het geheel van de stichting werken de scholen actief samen aan onderlinge samenwerking en wederzijdse ontwikkeling door meer gebruik te maken van elkaars expertise en elkaars talenten. Ze steunen elkaar waar mogelijk en streven naar de instandhouding van onderwijsvoorzieningen; zeker ook in de kleine kernen.

Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor bestaat uit het College van Bestuur en een aantal specialistische stafmedewerkers. Lees meer

Raad van Toezicht en College van Bestuur

De Raad van Toezicht (RvT) is een onafhankelijk orgaan en ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur (CvB). De RvT monitort hoe het CvB door middel van strategie, beleid en beheer de doelen van de stichting realiseert, met oog voor belangen, processen, effecten en risico's.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en het resultaat van de organisatie.

De RvT houdt achteraf toezicht op het CvB vanuit een toezichtskader. De RvT en het CvB streven ernaar in een continu debat met de omgeving en de medewerkers, het strategisch plan te laten meegroeien met de organisatie en hiermee invulling te geven aan de hoofdlijnen van Filios Scholengroep. Het strategisch beleidsplan (koersplan) is het toetsingskader van het CvB en in het verlengde hiervan de RvT.

De directeuren, de Raad van Toezicht (RvT) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn de sparringpartners vanuit het werkveld.

De leden van de Raad van Toezicht zijn Yvonne Althuizen (voorzitter, remuneratiecommissie), Louise Joosten (lid, remuneratiecommissie), Femke Oor - de Louw (lid, auditcommissie), Loe van Erp (lid, auditcommissie) en Kelly Beekman (lid)

Code Goed Bestuur

De minister, de inspectie, ouders, partners, maar ook leerkrachten en directeuren verwachten steeds meer van het bestuur. Filios Scholengroep wil uitdragen dat de organisatie professioneel bestuur belangrijk vindt. Daarom heeft Filios Scholengroep haar bestuurlijke inrichting getoetst aan de Code Goed Bestuur. Deze Code is door bestuurders zelf, verenigd in de PO-Raad, gemaakt en vastgesteld en zal door hen worden nageleefd. De Code Goed Bestuur staat voor een goede scheiding tussen toezicht en uitvoering.