Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind. Ouders worden hierbij nauw betrokken.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Filios Scholengroep is aangesloten bij twee samenwerkingsverbanden. Op hun websites is meer informatie te vinden (klik op een van de logo's).

In het kader van de uitvoering van de Wet op het Passend Onderwijs hebben wij naast een specialistisch stafbureau gekozen voor een bovenschoolse orthopedagoog en twee bovenschools deskundigen.

  • De bovenschoolse orthopedagoog ontwikkelt mede het zorg- en ondersteuningsbeleid en verricht psychediagnostisch en orthodidactisch onderzoek. Ook screent zij de kinderen voor de plusgroepen.
  • De bovenschools deskundigen vormen de schakel tussen de intern begeleiders en directies enerzijds en tussen de twee samenwerkingsverbanden anderzijds. Zij sturen onder andere de besprekingen aan waarin hulpvragen van de leerkrachten en intern begeleiders, handelingsplannen en voortgang van de leerlingen worden besproken.