Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind. Ouders worden hierbij nauw betrokken. In het kader van de uitvoering van de Wet op het Passend Onderwijs hebben wij naast een specialistisch stafbureau gekozen voor een bovenschoolse orthopedagoog met de taak trajectbegeleider passend onderwijs.

  • De bovenschoolse orthopedagoog ontwikkelt mede het zorg- en ondersteuningsbeleid en u kunt haar tegenkomen tijdens gesprekken over uw kind op school.
  • De trajectbegeleider passend onderwijs werkt nauw samen met de scholen om arrangementen samen te stellen en al dan niet op onze scholen uit te voeren.
  • De trajectbegeleider passend onderwijs vormt de schakel tussen de intern begeleiders en directies enerzijds en tussen de twee samenwerkingsverbanden anderzijds. Zij stuurt onder andere de besprekingen aan waarin hulpvragen van de leerkrachten en intern begeleiders, ontwikkelingsperspectieven en de voortgang van de leerlingen worden besproken.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Filios Scholengroep is aangesloten bij twee samenwerkingsverbanden. Op hun websites is meer informatie te vinden (klik op een van de logo's).