Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Dat is verplicht en staat in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. De schooldirectie, die meestal optreedt namens het schoolbestuur, is daarbij verplicht om de medezeggenschapsraad goed te informeren. Bijvoorbeeld over de verdeling van het geld en de gebouwen, de schooltijden, de vakanties en vrije dagen, de lesmethodes, de ouderbijdrage, de verbetering van het onderwijs en de manier waarop ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten.

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze rechten zijn beschreven in het reglement van de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten ouders enpersoneel van de school. Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders een eigen instemmingsrecht bij beslissingen die voor hen in het bijzonder belangrijk zijn, zoals de ouderbijdrage, de vaststelling van de schooltijden of de regeling van het overblijven. Samen met het personeel hebben ze instemming bij beslissingen over onder meer het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen of plannen om samen te gaan met een andere school of schoolbestuur (fusieplannen). Soms moeten de directie en het bestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over het voorgenomen beleid op het gebied van financiën, aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen, of het ontslaan of aannemen van de schoolleiding. Over deze zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht. Dat betekent dat ze advies geven aan het bestuur en de directie.

MR deelraad

Met ingang van het schooljaar 2008-2009 is een start gemaakt met een nieuwe MR structuur om ook op medezeggenschapsgebied meer invulling te geven aan de autonomie van de drie NHJ locaties.

Onze school heeft nu een eigen MR Deelraad waarin zaken worden besproken die direct op de eigen locatie betrekking hebben. De MR Deelraad probeert openheid, openbaarheid en overleg in de school te bevorderen. Alle MR Deelraad vergaderingen zijn openbaar, dus belangstellende ouders kunnen hierbij als toehoorder aanwezig zijn. Als adviserend lid woont de directeur namens het bestuur de MR Deelraad vergaderingen bij.

Oudervertegenwoordiging NHJ-Poolster:

Gordon Braicks & Marieke Graste

Personeelsvertegenwoordiging:

Mariska van Erp & Janneke van den Krommenacker (voorzitter)

emailadres: sterrenschoolmr@gmail.com

Vergaderdata

Maandag 2 oktober 2017 19.00u

Maandag 11 december 2017 19.00u

Maandag 5 februari 2018 19.00u

Maandag 9 april 2018 19.00u

Maandag 14 mei 2018 19.00u

Maandag 25 juni 2018 19.00u