Ons onderwijs

Over onderwijs valt veel te vertellen, in het kort vertellen wij u waar Basisschool Hertogin Johanna V voor staat.

Ook in de schoolgids wordt hier verder op ingegaan.

Onze school is een gemeenschap met een open en veilige sfeer, die door ouders en kinderen als prettig wordt ervaren. We werken vanuit een gemeenschappelijke visie met betrekking tot de opvoeding van kinderen. Iedereen in zijn waarde laten, de gelijkwaardigheid van allen en het unieke van elk individu kunnen en willen accepteren, samenwerken, de wijze van met elkaar omgaan en op een positieve manier problemen leren oplossen vanuit een open communicatie. Het opvoeden en onderwijzen doen we samen met ouders We staan ervoor om het beste uit alle kinderen te halen op zowel cognitief, sociaal –emotioneel, creatief en sportief gebied.

Ons onderwijsconcept en aanbod wordt verder vormgegeven in ons:

schoolplan 2016-2019 en het jaarplan 2018 - 2019. schoolplan en jaarplan

We werken op school met 8 homogene leeftijdsgroepen en 1 combinatiegroep. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders mogelijkheden zonder het gezamenlijke uit het oog te verliezen. We werken volgens het IGDI model. Een directe instructie voor de gehele groep met daarna een verlengde instructie voor kinderen die dit nodig hebben. Voor de kinderen die meer aan kunnen zijn er mogelijkheden om uitdaging en meer aanbod te krijgen in de vorm van verdiepingsstof, verrijkingsstof en/of andere programma’s .

We geven dit vorm met het GIP model /Groepsgewijs en Individueel Pedagogisch en Didactisch handelen van de leerkracht binnen de eigen groep. Dit model streeft naar een zo effectief mogelijk klassenmanagement van de leerkrachten, waarbij de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen t.a.v. zelfstandigheidsontwikkeling en samenwerking belangrijk wordt gevonden. In de groepen wordt gewerkt met Verkeerslichten, time timers, vragenblokjes planborden , dag –en weektaken.

Het in gang zetten en afstemmen van het onderwijsleerproces is een belangrijke taak voor de groepsleerkracht in samenspel met de Intern Begeleider.