Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap geeft ouders en personeel de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op beslissingen die het schoolbestuur neemt op diverse beleidsterreinen. De MR kan het bestuur (ongevraagd) adviseren over alles wat met de school te maken heeft. In sommige gevallen (bij wet geregeld ) heeft de MR instemmingsbevoegdheid, d.w.z. dat het bestuur alleen een besluit kan uitvoeren als de MR ermee instemt. Het bestuur is dan ook verplicht de MR te informeren over financieel, organisatorisch en onderwijskundig beleid.

De MR is onder meer bevoegd instemming of advies te geven m.b.t.: • fundamentele wijziging in de organisatie van de school, • vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. toelating of verwijdering van leerlingen, • vakantieregelingen, • vaststelling of wijziging van de regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.

De MR /deelraad van de van onze locatie bestaat minimaal uit 2 ouders en 2 teamleden. Meer leden mag , maar dan moeten deze wel gelijk, per geleding verdeeld zijn.

Als adviserend lid woont een directielid namens het bestuur de MR/deelraad vergaderingen bij. Jaarlijks treden er MR-leden af volgens een vastgesteld schema. Nieuwe kandidaten kunnen zich elk jaar tot 1 mei aanmelden als kandidaat-lid. De raad vergadert gemiddeld acht keer per jaar. De MR probeert openheid, openbaarheid en overleg in de school te bevorderen. De vergaderingen zijn openbaar. Agenda's, notulen en informatie kunt u vinden op de desbetreffende informatieborden op alle locaties. Maandelijks vindt u in de Nieuwsbrief een verslag van de MR-activiteiten onder het kopje "Van de(G)MR".

Namens het team zijn vertegenwoordigd in de MR deelraad van locatie V

Bilitis van der Heijden en Plonja Ploegmakers

Namens de ouders:

Annemieke van Thiel, Judith van den Dool en Desirée Miedema

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd bij een van de leden van de MR terecht..MR notulen 8 jan 2018

notulen MR 8 januari 2018.docx

MR notulen 19-12-2016

notulen19december2016MR.pdf

MR Notulen 31-10-2016

2016-10-31_Notulen_MR.pdf

activiteitenplan MR loc V 2016-2017

Activiteitenplan MR deelraad -V 16-17 (3).pdf


MR basisreglement

Basisreglement MR aug 2016 aug 2020 (1).pdf


MR notulen 6-2-2017

Notulen 6 februari 2017.docx


Mr notulen 20-03-2017

mr notulen 20 maart.pdf

Jaarverslag MR 2016-2017

2016-2017 Jaarverslag MR HJ V.pdf

notulen 18 mei 2017

Notulen 18 mei 2017.docx

notulen juni

2017

MR Notulen 26 juni 2017.docx

notulen

september 2017

MR 2017-09-25 Notulen.docx

notulen

oktober . 2017

30 - 10 - 2017 MR vergadering (1).docx