Medezeggen

schapsraad

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR).

De Wet Medezeggenschap geeft ouders en personeel de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op beslissingen die het schoolbestuur neemt op diverse beleidsterreinen.

De MR kan het bestuur (ongevraagd) adviseren over alles wat met de school te maken heeft. In sommige gevallen (bij wet geregeld ) heeft de MR instemmingsbevoegdheid, d.w.z. dat het bestuur alleen een besluit kan uitvoeren als de MR ermee instemt. Het bestuur is dan ook verplicht de MR te informeren over financieel, organisatorisch en onderwijskundig beleid.


De MR is onder meer bevoegd instemming of advies te geven m.b.t.:

  • Fundamentele wijziging in de organisatie van de school,
  • Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. toelating of verwijdering van leerlingen,
  • Vakantieregelingen,
  • Vaststelling of wijziging van de regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Als adviserend lid woont de directeur namens het bestuur de MR vergadering gedeeltelijk bij. Jaarlijks treden er MR-leden af volgens een vastgesteld schema. Nieuwe kandidaten kunnen zich elk jaar tot 1 mei aanmelden als kandidaat-lid. De MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar. De MR probeert openheid, openbaarheid en overleg in de school te bevorderen.

De vergaderingen zijn openbaar. Agenda’s, notulen en informatie kunt u vinden op het informatiebord bij groep 3, op de website en in de Nieuwsbrief.


Oudervertegenwoordiging:

Constant Keinemans

Gordon Braicks

Marieke Kuijf

Marloes Bijl , aspirant lid


Personeelsvertegenwoordiging

Mignon de Bresser

Mariska van Erp


Adviserend namens het bestuur

Marlous Basart


Voor het activiteitenplan schooljaar 2016-2017 klik hier

Bereikbaarheid MR

Natuurlijk kunt u de MR ouders of MR teamleden persoonlijk aanspreken als er zaken zijn, die mogelijk in een MR vergadering aan bod kunnen/moeten komen.

Daarnaast is de MR per e-mail bereikbaar via hertogin-johanna-a.mr@filiosscholengroep.nl

MR vergadering schooljaar 2017-2018

20 september

15 november 2017

17 januari 2018

14 maart 2018

9 mei 2018

27 juni 2018