KLACHTEN -REGELING MACHTSMISBRUIK

Hertogin Johanna

Schoolcontactpersoon voor onze school: Carla Steenman

Veilige school voor kinderen, ouders en leerkrachten.


Het kan voorkomen dat u ondanks alle goede bedoelingen toch een klacht heeft over de gang van zaken op de school van uw kind. Hiervoor is er binnen Filios Scholengroep een interne klachtenprocedure opgesteld.

De formele klachtenregeling is echter niet op elke klacht van toepassing. Veel klachten kunnen worden opgelost door er met de direct betrokkenen over te praten en op die manier tot een oplossing te komen. Dit leidt vaak tot de snelste en vaak ook voor alle partijen meest gewenste oplossing.

Als klachten zeer ernstig/complex zijn of als zij de deskundigheid van de school te boven gaan en dus beter niet door het team, de directeur of het bestuur moeten worden behandeld, kan een beroep worden gedaan op de ‘formele klachtenregeling’. In dergelijk geval kan de klacht worden gemeld bij een van de twee interne contactpersonen. De interne contactpersoon ondersteunt de klager in de te volgen procedure en kan desgewenst contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersoon.

In het bijzonder klachten die te maken hebben met machtsmisbruik, seksuele intimidatie en pesten kunnen worden voorgelegd aan de regionale klachtencommissie, waar onze school bij is aangesloten. De regionale klachtencommissie verzamelt zoveel mogelijk gegevens, hoort de betrokkenen en komt binnen een bepaalde tijd met een advies aan het bestuur, hoe omgegaan dient te worden met de betreffende klacht.

Stichting Onderwijsgeschillen - Landelijke Klachtencommissie onderwijs:

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Telefoon 030-2809590

E-mail info@onderwijsgeschillen.nl

Website www.onderwijsgeschillen.nl