Stemmerett og regler

Lenke til FFOs vedtekter: ffo.no/Organisasjonen/Vedtekter/

Det er viktig å merke seg stemmerett for kommune FFO. Gjengir kun reglene som gjelder for kommune FFO.

FFO er en paraplyorganisasjon og har noe annerledes regler enn mange er vant til fra medlemsorganisasjonene.

§4 - FFOs beslutningsregler

B) FFO i fylker og kommuner

1. Beslutningsdyktighet

FFOs årsmøte og ledermøte i fylkes- og kommuner er beslutningsdyktige uansett hvor mange av medlemsorganisasjonene som er til stede, så sant møtet er lovlig innkalt.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Tilstede blant disse må leder eller nestleder være.

2. Stemmerett

a) I FFOs årsmøte og ledermøte har bare organisasjonene stemmerett. I møter i styret har alle 1 – én – stemme hver.

b) Ingen kan møte med fullmakter fra andre organisasjoner

c) Et styremedlem i fylkes- og kommune-FFO kan ikke være representant for egen organisasjon i årsmøter og ledermøter på fylkes- og kommunenivå.

3. Beregning av stemmetall

b) For kommune-FFO har hver organisasjon èn stemme

4. Vedtak

4.1. Styret i fylkes- og kommune-FFO

Styrets vedtak er gyldig når mer enn halvparten av de tilstedeværende har stemt for forslaget.

4.2 Årsmøte og ledermøte i fylkes- og

kommune-FFO

a) Vedtak er gyldig når forslaget har fått tilslutning fra mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmene.

b) Vedtak i FFO kan ikke binde den enkelte medlemsorganisasjons handle­frihet.

§5 - FFOs Kongress og FFOs årsmøte i fylker og kommuner

B) FFO i fylker og kommuner

1. Myndighet

Årsmøtet er FFOs høyeste myndighet. Årsmøtets oppgave er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og velge et styre i fylkes- og kommune-FFO

2. Møterett

I årsmøtet har medlemsorganisasjonene rett til å møte med 2 representanter.

Studieforbundet Funkis kan møte med én observatør med talerett men uten forslags- og stemmerett.

Kommune-FFO har anledning til å møte på fylkes-FFOs årsmøte med leder eller nestleder. Disse har talerett i alle saker og forslagsrett i alle saker med unntak av valg. Representantene har ikke stemmerett.

3. Innkalling

Årsmøtet i FFO holdes hvert år innen 15. juni.

Styret innkaller til årsmøtet senest 2 måneder før møtet skal holdes. Innkallingen skal være skriftlig. Med innkallingen

skal følge foreløpig saksliste med melding om

forslagsfrister. Medlemsorganisasjoner som ønsker saker behandlet på årsmøtet, må sende sakene til styret minst

1 - en - måned før årsmøtet. Styret skal sende ut fullstendig saksliste med alle innkomne saker og saker som styret legger frem, senest 14 dager før årsmøtet.

4. Saksliste for årsmøte i fylkes- og kommune-FFO

Årsmøtets saksliste skal omfatte følgende:

a) Konstituering

Godkjenning av beslutningsdyktighet

Godkjenning av innkallingen

Godkjenning av sakslisten

Valg av møtefunksjonærer:

møteledere

sekretærer

protokollunderskrivere

tellekorps og

andre

b) Godkjenning av fylkes/kommune-FFOs årsberetning for siste kalenderår

c) Godkjenning av fylkes/kommune-FFOs årsregnskap med revisors beretning for siste kalenderår

d) Godkjenning av rapport og regnskap for samarbeidet mellom FFO i fylkene

e) Godkjenning av arbeidsprogram for kommende periode

f) Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar og godtgjørelser til FFOs tillitsvalgte

g) Saker fra medlemsorganisasjonene og styret

h) Kontingent for neste kalenderår (gjelder bare fylkes-FFO)

i) Valg av styre

- leder

- nestleder

- sekretær (dersom FFO ikke har eget sekretariat)

- økonomiansvarlig

- styremedlemmer

- 2-4 varamedlemmer

Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år.

j) Valg av revisor

k) Valg av valgkomité

- leder

- 2 medlemmer

- 1 varamedlem

Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 år

Styret i fylkes-FFO skal bestå av minimum 5 medlemmer. Kommune-FFO kan redusere styret ned til 3 personer, leder og 2 styremedlemmer.