Om FFO

Om FFO

(Kopi fra FFO.no)

Med sine 83 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

FFO ble stiftet 21. september 1950. Foruten å bestå av 83 medlemsorganisasjoner er FFO organisert i landets 19 fylker, samt aktive i en rekke kommuner.

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.

Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.

Medlemskap i FFO

(Kopi fra FFO.no)

FFO er en paraplyorganisasjon. Det betyr at kun landsdekkende organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke og deres pårørende kan bli medlem. Enkeltpersoner kan med andre ord ikke bli medlem i FFO.

Hvordan søke medlemskap?

Organisasjoner som ønsker å søke medlemskap i FFO må fylle en rekke formelle krav som er formulert i FFOs vedtekter og i retningslinjer for medlemskap. Det er FFOs Representantskap som behandler søknader om medlemskap etter innstilling fra FFOs Hovedstyre.

Det er utarbeidet et eget skjema for søknad om medlemskap.

Nyttige dokumenter

§1 - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

1. Hva er FFO?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende. FFO er partipolitisk uavhengig.

2. Mål

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende. FFO motarbeider alle former for diskriminering av mennesker med funksjonshemning og krever anerkjennelse av alle menneskers likeverd, lik rett og like muligheter. Likestilling og deltakelse innebærer at funksjonshemmedes organisasjoner gis medbestemmelse og anerkjennelse som funksjonshemmedes representanter.

Du kan lese vedtektene på FFO sine hjemmesider under organisasjon www.ffo.no