מבחן ארצי

מחקר חלוץ מדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית בכיתה ט'

המחקר ייערך בשנת הלימודים התשע"ט בקרב תלמידים הלומדים בכיתות ט' בבתי ספר דובריערבית ובקרב מורים המלמדים עברית בבתי ספר אלו. מטרת מחקר החלוץ היא ללמוד על כלי המחקר ועל מידת התאמתם לתלמידים ולמורים המשתתפים במחקר.

במחקר ישתתף מדגם אקראי מצומצם של בתי ספר, ובכל בית ספר שיעלה במדגם יידגמו באופן אקראי כיתה אחת או שתיים משכבת כיתות ט' בבית הספר. בתי ספר שיעלו במדגם יקבלו על כך הודעה במהלך חודש ינואר 201 .9לא תינתן אפשרות להחליף כיתה שנדגמה בכיתה אחרת. דוגמאות של משימות מבחן יישלחו לקראת ההשתתפות במחקר לבתי הספר שיידגמו.

כלי המחקר הם:

   • מבחני הישגים ממוחשבים הבודקים את שליטתם של התלמידים במיומנויות שפה שונות: קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור.
   • שאלונים ממוחשבים לתלמידים ולמורי העברית בבית הספר: השאלונים עוסקים בעמדות כלפי לימוד השפה ובהיבטים של ההקשר הפדגוגי שבו מתנהלת הוראת תחום הדעת (למשל תהליכיההוראה הנהוגים בכיתה, פיתוח מקצועי של מורים בתחום ועוד).


בטבלה שלהלן מפורטים מועדי העברת המחקר על חלקיו השונים.

להלן דגשים הנוגעים למחקר:

    • ההשתתפות במחקר היא חובה לכל בתי הספר שיעלו במדגם. לא תהיה אפשרות להחליף בית ספר או כיתות שנדגמו.
    • כל תלמידי הכיתה שתעלה במדגם ישתתפו במחקר.
    • במבחנים אלה לא תיפתחנה כיתות מותאמות ולא תתאפשר הקראה לתלמידים.

מחקר להערכת עברית לדוברי ערבית בכיתות ט' - מכתב למנהלי בתי הספר