TITLE IX & GENDER EQUITY

Non Discrimination Statement

East Side Union High School District prohibits discrimination, harassment (including sexual harassment), intimidation and bullying in educational programs, activities, or employment on the basis of actual or perceived ancestry, age, color, disability, gender, gender identity, gender expression, immigration status, nationality, race or ethnicity, religion, sex, sexual orientation, parental, pregnancy, family or marital status, or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics.  East Side Union High School District requires that school personnel take immediate steps to intervene when safe to do so when he or she witnesses an act of discrimination, harassment, intimidation, or bullying.

 

Questions or complaints of alleged discrimination, harassment, intimidation and bullying or Title IX equity and compliance concerns should be directed to:

 

Equity Compliance Officer & Title IX Coordinator

Clezel Sewell, Director of Equity, Diversity & Inclusion

(408) 347-5258

titleIXcoordinator@esuhsd.org

830 N. Capitol Avenue, San Jose, CA  95133

 

Section 504 Coordinator

Martha Guerrero, Director of Instructional Services

(408) 347-5060

guerrerom@esuhsd.org

830 N. Capitol Avenue, San Jose, CA  95133

Declaración Contra la Discriminación

El Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side prohíbe la discriminación, el acoso (incluido el acoso sexual), la intimidación y el abuso en los programas educativos, las actividades o el empleo por causas de ascendencia real o percibida, edad, color de la piel, discapacidad, género, identidad de género o expresión de género, situacion migratoria, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, estado de paternidad, embarazo o estado familiar o civil o asociación con una persona o grupo de personas con una o más de estas características reales o percibidas. El Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side requiere que el personal escolar tome los pasos necesarios inmediatamente para intervenir cuando sea seguro hacerlo en caso de ser testigos de un acto de discriminación, acoso, intimidación o abuso.

 

Las preguntas o quejas sobre supuesta discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento o inquietudes sobre la equidad y el cumplimiento del Programa "Title IX" deben dirigirse a:

 

Oficial de Cumplimiento de Equidad y Coordinadora del Programa "Title IX"

Clezel Sewell, Directora de Equidad, Diversidad e Inclusión

(408) 347-5258

titleIXcoordinator@esuhsd.org

830 N. Capitol Avenue, San José, CA 95133

 

Coordinadora de la Sección 504

Martha Guerrero, Directora de Servicios de Enseñanza

(408) 347-5060

guerrerom@esuhsd.org

830 N. Capitol Avenue, San José, CA 95133

Tuyên Bố Không Phân Biệt Đối Xử

Học Khu Trung Học East Side nghiêm cấm mọi hành vị kỳ thị, quấy nhiễu (bao gồm cả quấy rối tình dục), hăm dọa và bắt nạt trong các chương trình giáo dục, các hoạt động hoặc trong công việc không được đặc trên cơ sở về tổ tiên, chủng tộc hoặc sắc tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tình trạng di trú, cha mẹ, người mang thai, gia đình, hoặc tình trạng hôn nhân, hoặc liên hệ với một người hoặc một nhóm với nhiều điểm thực tế hoặc đặc điểm về nhận thức. Học Khu Trung Học East Side đòi hỏi nhân viên nhà trường phải tiến hành ngay các biện pháp can thiệp một cách an toàn khi họ chứng kiến các hành vi kỳ thị, quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt.

 

Các câu hỏi hoặc khiếu nại về cáo buộc phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa và bắt nạt hoặc các mối quan ngại về sự công bằng và tuân thủ Tiêu đề IX nên được chuyển đến:

 

Cán bộ Tuân thủ Công bằng & Điều phối viên Tiêu đề IX

Clezel Sewell, Giám đốc Công bằng, Đa dạng & Hòa nhập

(408) 347-5258

titleIXcoordinator@esuhsd.org

830 N. Đại lộ Capitol, San Jose, CA 95133

 

Điều phối viên cho Mục 504

Martha Guerrero, Giám đốc Dịch vụ Giảng dạy

(408) 347-5060

guerrerom@esuhsd.org

830 N. Đại lộ Capitol, San Jose, CA 95133

JLHS Equity Reports