Philosophy for children - P4C

Metóda Mathewa Lipmana sa používa v 60 krajinách u vekovej skupiny 4 - 99 rokov (v praxi na školách od krúžku v škôlke po hodiny filozofie na vysokých školách, v sociálnej práci s dospelými, až po kurzy rozvoja myslenia pre širokú verejnosť)

Na Slovensku pilotne na bilingválnom gymnáziu Evanjelickej spojenej školy v Martine, realizovaná v rámci štúdia na Komenského inštitúte

Filozofia pre deti pomáha rozvíjať kritické, tvorivé, kooperatívne a angažované myslenie; stiera rozdiely a zlepšuje zručnosti žiakov napr. aj v matematike, prispieva k zmene atmosféry a demokratizácie výučby, či roly učiteľa

Základným prostriedkom je dialóg pri riešení filozofických otázok (filozofický = blízky životu, dôležitý, problematický, nejednoznačný)

Príklad filozofického problému a filozofických otázok

Niekto sa správa nevhodne. Ale... Je nevhodné správanie nemorálne? (etika), alebo len nie dobre vyzerá (estetika)? A existuje vôbec niečo ako nevhodnosť, alebo záleží len na ľuďoch, ako to vidia (metafyzika)? A dokáže človek vôbec poznať, čo je nevhodné (epistemológia)? Ak nie, vyplýva z toho, že nedokáže spoznať ani nevhodné správanie (logika)? A...?

Štruktúra vyučovacej hodiny:

1. Predstavenie podnetu - čítanie textu (alebo iný impulz video, film, hra, fotografia), ktorý umožní prebudiť otázky

2. Čas k zamysleniu - formulovanie a zapísanie otázok na tabuľu

3. Výber otázky hlasovaním

4. Proces hľadania odpovede cez filozofický dialóg

5. Záverečné zamyslenie a ohliadnutie sa za procesom (spätná väzba a reflexia)

Metódu využijete na ktorejkoľvek hodine. Ukážky z hodín anglického jazyka a občianskej náuky v 3. ročníku bilingválneho gymnázia.

Reflexia metódy P4C: čo povedali žiaci

Napísali o nás: