🙅กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

เกียรติบัตรโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านทุจริต ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2565

หนังสือแจ้ง ลง web.pdf

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ🏅🏅🏅🏅🏅

ภาพยนต์สั้นต่อต้านทุจริต.mp4