เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  คลิก

นางสาวบุณยรัตน์  สุวิชา

ผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนสุจริต  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ(สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่มีการทุจริต) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


วันที่ 4 มีนาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นและร่วมสร้างจิตสำนึกของนักเรียนได้รู้ถึงผลเสียหาย ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  รวมทั้งสร้างต้นแบบผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตที่มีคุณภาพไปใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ส่งผลงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566  


รายละเอียด  คลิก 

"... คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ  ประการแรก  คือ

การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์  และเป็นธรรม ประการที่สอง  คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเอง  ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น  ประการที่สาม  คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต  ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด  ประการที่สี่  คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  คุณธรรมสี่ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ ..."


        พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  เมื่อวันที่  5 เมษายน  พุทธศักราช 2525


"รู้รักษาความดี   มีจิตสาธารณะ  เอาชนะคอร์รัปชัน"

แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

1. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)

2. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต

3. กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG

4. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

5. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)

6. กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

มี 3 ข้อ ดังนี้

1. เราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็น

   รูปธรรมและมีความยั่งยืน 

3.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตว์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็น

   รูปธรรมและมีความยั่งยืน

คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ


คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ

          คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต หมายถึง คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ

   1. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการจำแนก เปรียบเทียบ ให้เหตุผล มีวิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ได้ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ และไม่ควรประพฤติปฏิบัติ ไม่ให้เกิดการการกระทำใดๆ เพื่อตนเอง หรือผู้อื่นให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ซื่อสัตย์

   2. มีวินัย หมายถึง นักเรียนมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ กติกา ระเบียบ กฎหมายของครอบครัว โรงเรียน สังคม และยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเคารพสิทธิของผู้อื่นและเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคมประเทศชาติและสังคมโลก

   3. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ

   4. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง นักเรียนมีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   5. มีจิตสาธารณะ หมายถึง นักเรียนมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม