สำนักงานเขตพื้นที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 (ศฉก. COVID-19) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564


คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด.pdf

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
Covid19CenterGuideline.pdf

แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตพื้นที่การศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปลัด ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาในสังกัด/ในกำกับ และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

https://www.kroobannok.com/88979

ศธ.ออก 2 มาตรการเร่งด่วนป้องกันและควบคุมโควิด 19 สำหรับสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ย้ำหากผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก ต้องปรับการทำงานให้ปลอดภัยสูงสุด

(23 เมษายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาในสังกัด/ในกำกับ และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังนี้

https://moe360.blog/2021/04/23/measure-covid19-moe/


เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ”

http://www.trueplookpanya.com/

นับตั้งแต่ปี 2550 ที่กลุ่มบริษัททรู ในฐานะบริษัทสื่อสารของคนไทย ได้ดำเนินโครงการ ทรูปลูกปัญญา ที่มุ่งปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ โดยมีโครงการ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ”เป็นโครงการหลัก ในการที่จะนำสื่อ และเทคโนโลยีทุกรูปแบบของทรูที่มีอยู่อย่างครบวงจรไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและคุณครูได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ได้ทัดเทียมกับคนในเมืองใหญ่ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติต่อไป

ประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รอง ผอ.สพป.อบ2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid19 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ2

DLTV แหล่งเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)

https://www.dltv.ac.th/

สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid19 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ2 ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ”

http://www.trueplookpanya.com/

นับตั้งแต่ปี 2550 ที่กลุ่มบริษัททรู ในฐานะบริษัทสื่อสารของคนไทย ได้ดำเนินโครงการ ทรูปลูกปัญญา ที่มุ่งปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ โดยมีโครงการ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ”เป็นโครงการหลัก ในการที่จะนำสื่อ และเทคโนโลยีทุกรูปแบบของทรูที่มีอยู่อย่างครบวงจรไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและคุณครูได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ได้ทัดเทียมกับคนในเมืองใหญ่ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติต่อไป