ข่าวสาร กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

ประชุมติดตามและนำเสนอการปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่น

18 มิ.ย 62 งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มนิเทศฯ สพม. ๒๕ ดำเนินการจัดประชุมติดตามและนำเสนอการปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสพม.25 คลิกดูรายละเอียด

จดหมายข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ๒๕

เอกสาร คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

แผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตชอง สพม.25

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ