การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

การสำรวจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
(ข้อมูล ณ วันที่
30 เมษายน 2564)

ข้อมูลสารสนเทศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564)

ภาพความสำเร็จ

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน
ของกระทรวงศึกษาธิการ

129 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2564

ศธ.ยกเครื่องหลักสูตรขั้นพื้นฐานใหม่

ศธ.ยกเครื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะเป็นการปรับหลักสูตรใน กลุ่มสาระวิชาหลัก จากหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น

● วิชาสังคมศึกษา เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๐๐ บางช่วงบางตอนขาดหายไป จึงต้องเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
การพัฒนาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน

● วิชาวิทยาศาสตร์ จะปรับให้เป็นการเรียนพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

● หลักสูตรใหม่จะไม่เน้นการท่องจำ แต่จะสร้างบทเรียนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น

คาดว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเสนอ รมว.ศธ.พิจารณา กลางเดือนพฤศจิกายนนี้

ขอบคุณข่าวจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) คนใหม่ โดยนายอัมพร พินะสาน เลขาธิการ กพฐ
. ได้เข้าสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และรับมอบงานพร้อมทั้งเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ.คนใหม่ ณ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงก์รูปทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/1rmz9vyVip-rqtdACxJE234kPMtcqNJDl?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
จังหวัดแพร่ "สัปดาห์รณรงค์ ทำความสะอาด
บ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๔" โดยคณะศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
ษาแพร่
ร่วมให้การต้อนรับนางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษและนายนายชวเลิศ สิทธิพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาแพร่

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
จังหวัดแพร่ "สัปดาห์รณรงค์ ทำความสะอาด
บ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๔" โดยคณะศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
ษาแพร่
ร่วมให้การต้อนรับนางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษและนายนายชวเลิศ สิทธิพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาแพร่

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม, นางศุภมาศ สินมณี และนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๓ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ให้เกียรติ
เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ โดยบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ”
สำหรับการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาฯ ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ได้ดำเนินการประเมินศักยภาพการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตประกอบโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มาประเมินสภาพ
ของหน่วยงานด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย รอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ประธานสหวิทยาเขต ประธานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้อำนวยการกลุ่ม
คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่
๗ - ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมกรีนฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอปัว
จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม, นางศุภมาศ สินมณี และนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๓ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม และนางศุภมาศ สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
เพื่อรับทราบแนวนโยบายการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมกาสะลอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประตูเมืองแพร่ โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีกำแพงประตูสู่ล้านนา รวมถึงการทำความสะอาดบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ ประตูสู่ล้านนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยนางธัญพิชชา ฟองลอย ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗ และคณะศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์
ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายเจริญชัย กิตติพีรเดช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวมณฑารพ กาศเกษม ผู้แทนสพม. เขต ๓๗ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต ๓๗ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนศรีนครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ประกอบด้วย ผอ.ประกวด พายัพสถาน, ท่านสนอง ก้อนสมบัติ, รองกฤติยา ไชยเรียน, รองเวธิต ยะติ,
รองสุบรรณ ไชยหาญ, นายนพรัตน์ ใบยา และ นางธัญพิชชา ฟองลอย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประเมินโรงเรียนวังชิ้นวิทยา และโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ พร้อมด้วย รองผอ.สพม. เขต ๓๗ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัดสพม. เขต ๓๗ ให้การต้อนรับข้าราชการและบุคลากร สพม. เขต ๑๔ (พังงา ภูเก็ต ระนอง) นำโดยนายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม. เขต ๑๔ มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร่-น่าน) ด้านการยกระดับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการดำเนินงานเขตพื้นที่สุจริต ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

นิเทศนิวส์

Face Shield จากใจ เอาชนะภัย COVID-19

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ร่วมจัดทำ Face Shield จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลแพร่และโรงพยาบาลนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

ช่องทางการรับชมสัญญาณทีวี
เนื่องในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าวสำหรับโรงเรียน

องค์ความรู้มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา: CEFR

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)

"โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้" ใช้รูปแบบ ON AIR - ON LINE - ON SITE

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานแถลงข่าว
"การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)" โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุล ชั้น
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : www.dltv.ac.th

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุม
คณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
การเปิดภาคเรียนที่
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจะดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :
www.moe.go.th

ข่าวสำหรับครู

ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
า ๒๐๑๙ (COVID-19)

การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เริ่มออกอากาศ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข่าวสพฐ.

ศธ.ยืนหนึ่งเรียนออนไลน์ สู้ภัย COVID-19
“โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด”
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : www.moe.go.th

โครงการตามนโยบาย

โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สารสนเทศ

สารสนเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารสนเทศ กลุ่มนิเทศฯ สพม. เขต ๓๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓.pdf

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.pdf

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5 STEPs) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

เว็บลิงค์

Facebook Fanpage

นิเทศธำรง